F.V. Bucholtz [1-700]

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: F.rossici-0170
s.n.
Gymnosporangium malyi Picb.
Russia

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 947241
s.n.
Gymnosporangium mali-tremelloides
Russia

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 947141
s.n.
Gymnosporangium mali-tremelloides