K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP69028
K. Imre; K. Vanky s.n. 08 July 1983
Ustilago striiformis Johnston{?}
Bulgaria, 7 km W. ab urbe Khaskovo