Morozova & Popov, Mycoth. Petropol.
O.V. Morozova ; E.S. Popov [21-120]

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 878752
Kosheleva, A.; Novozhilov, Yu. s.n. 11 March 2005
Didymium difforme (Pers.) Gray
Russia, Orenburg Region, Belyayevka District 18 km SSE of Burlyksky Settlement