F.V. Bucholtz [1-700]

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: F.rossici-0190
s.n.
Botrytis anthophila Bondartsev
Russia

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0013001
[illeg.] #s.n. 00 August 1916
Botrytis anthophila Bondartsev
Russian Federation, [illeg.]