F.V. Bucholtz [1-700]

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: F.rossici-0502
s.n.
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.
Russia

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP14650
F. Bucholtz s.n. 00 July 1909
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.
Latvia, Livonia, Bilderlingshof, pr. Rigam, ad maris ripam

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0085689
F. Bucholtz #s.n. 00 July 1909
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.
Latvia, Livonia, Bilderlingshof, pr. Rigam, ad maris ripam