F.V. Bucholtz [1-700]

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: F.rossici-0654
s.n.
Peronospora hyoscyami de Bary
Russia

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 947576
s.n.
Peronospora hyoscyami

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 947175
Bondarzew, A. #s.n.
Peronospora hyoscyami
Russian Federation, Pr. Kursk