H. Sydow [1-1250]

Cornell University, Plant Pathology Herbarium
Catalog #: Syd.,F.exot.ex.1003
s.n.
Chrysomyxa cassandrae (Gobi) Tranzschel

USDA United States National Fungus Collections
Catalog #: BPI 1025277
s.n.
Chrysomyxa cassandrae (Gobi) Tranzschel