K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP65404
Vanky, K. s.n. 18 March 1975
Entyloma bidentis Speg.
Sri Lanka, (Ceylon): pr. pag. Bandarawela