K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP65470
Vanky, K. s.n. 09 January 1977
Ustilago hitchcockiana Zundel
Kenya, ca.30 km E oppid Voi