K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP69072
K. Imre; K. Vanky s.n. 08 July 1983
Ustilago bullata Berk.
Bulgaria, 14 km W ab urbe Khaskovo, pr. Mineralni bali