K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP69078
G. Hirsch s.n. 19 June 1984
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.
Germany, Thuringia, NE Jena, ad ripam Saale pr. Kunitz