K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP69079
K. Imre; S. Vanev & K. Vanky s.n. 08 July 1983
Ustilago reticulata Liro
Bulgaria, prov. Khaskovo, pr. pag. Filevo