K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP69134
J. Gonczol; E., T., U. & K. Vanky s.n. 16 July 1986
Ustilago thlaspeos (Beck) Lagerh.
Hungary, comit. Zala, 10 km E urbe Keszthely, Vonyarcvashegy