K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP69507
H. Scholz s.n. 09 August 1988
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.
Germany, Berlin, Charlottenburg-Nord, pr. "Kokonie Koenigedamm"