K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP70598
N.D. Sharma; R.S. Singh, R.P. Mishra, M.B. Nagar, C. Menge & K. Vanky s.n. 09 October 1992
Sporisorium erythraeense (Syd. & P. Syd.) Vánky
India, Madhya Pradesh, 32 km NE Jabalpur