K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP70627
K. Vanky s.n. 14 September 1987
Ustilago intermedia J. Schröt.
Germany, Bayern, Allgaeuer Alpen, Mt. Jochschrofen, pr. pag. Oberjoch