K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP70639
T. Vanky; K. Vanky s.n. 31 August 1992
Ustilago sparsa Underw.
India, Delhi, New Delhi, I.A.R.I. Campus