K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP70709
N.D. Sharma; C. & K. Vanky s.n. 16 November 1995
Sporisorium mishrae Vánky
India, Karnataka, c. 2 km N. urbe Belgaum