K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP70722
C. Vanky; K. Vanky s.n. 15 March 1996
Tolyposporium gahniae Vánky & C. Vánky
Australia, Tasmania, c. 3 km S. oppid. Gladstone, inter Bridport et St. Helens