K. Vanky [1-250]

Washington State University, Charles Gardner Shaw Mycological Herbarium
Catalog #: WSP70807
R. G. Shivas; A. Witt, K. Vanky s.n. 23 December 2002
Ustilago cynodonticola Vánky, R.G. Shivas & A. Witt
South Africa, KwaZulu-Natal Prov., 30km NE Newcastle