G. Linhart [1-500]

Purdue University, Arthur Fungarium
Catalog #: PUR022030
Dietz s.n. 00 October 1883
Puccinia Scirpi
Hungary, an den Alt-Ofener warmen Quellen, Anfangs

University of Nebraska State Museum, C.E. Bessey Herbarium
Catalog #: NEB00074853
Dietz s.n. 00 October 1883
Puccinia scirpi