P. Sydow [1-500]

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0086022
s.n.
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.

University of Nebraska State Museum, C.E. Bessey Herbarium
Catalog #: NEB00087467
P. Sydow s.n. 00 June 1896
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.
Germany