P. Sydow [1-500]

University of Nebraska State Museum, C.E. Bessey Herbarium
Catalog #: NEB00087502
J. Lind s.n. 03 July 1905
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.
, Insula Oeland, pr. Borgholm

University of Wisconsin-Madison Herbarium
Catalog #: WIS-F-0085659
J. Lind #s.n. 03 July 1905
Ustilago hypodytes (Schltdl.) Fr.
Sweden, Öland, Insula Oeland, pr. Borgholm