Griby Rossii Herbarii. Paraziti Culturnikh Rastenii, G. Nevodovskii [1-250]
Fascicles I-VII