Mycoflora Saximontanensis Exsiccata, W.G. Solheim [1-1300]
Centuries I-XIII.