Mycoflora Saximontanensis Exsiccata
Editor(s): W.G. Solheim
Range: 1-1300
Notes: Centuries I-XIII.