Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden (redirected from: Poria selecta)
Source: Index Fungorum
Family: Polyporaceae
[Amyloporia lenis f. stratosa (Pilát) Bondartsev,  more]
Antrodia xantha image
Description Not Yet Available
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Yunluan Cui  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Yunluan Cui  
Antrodia xantha image
Yunluan Cui  
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Yunluan Cui  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Austin VanHouten  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Brody Betsch  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Amy Harmon  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
The New York Botanical Garden  
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image
Antrodia xantha image