Flora Hungarica exsiccata a sectione botanica musei nationalis Hungarici edita, Sectio Botanica Musei Nationalis Hungarici [1-1000]