Rabenhorst-Winter, Fungi Europaei, H.G. Winter [2601-3600, plus extras]
Centuries VII-XVI (XXVII-XXXVI, A continuation of Fungi Europaei Exsiccati).